top of page

Tiekartta työ

Tavoitteet

Materiaalien ja
moduulien
kehittäminen

Ylivertaiset hiilineutraalit

materiaalit ja tuotteet

Positiivisten ja
terveiden
rakennusten
lisääminen

Rakentamisen muuttaminen

Suomalaisen
asiantuntijuuden
vienti

Suomalaisen osaamisen hyödyntäminen kansainvälisesti

Tiedon 
lisääminen

Kierrätettävyyden

vahvistaminen

Tutkimuks & innovaatio tiekartta

Materiaali-taso

Build4Clima1.png

Nyt

1-5 vuotta

Myöhemmin:

vuoteen 2050 mennessä

Seuraavaksi:

5-10 vuotta

Uudet tuotantomenetelmät: Uusien vähähiilisten valmistusmenetelmien suunnittelu ja

ke-hittäminen sekä paikan päällä että tuotantopaikoilla tehtäväksi, ml. 3D tulostus-materiaalit. 

Kierrätettävät/vaihtoehtoiset materiaalit: Kierrätettävien ja vaihtoehtoisten raaka-aineiden hyödyntäminen

sekä hybridimateriaalien kehittäminen niin, että materiaalit on mahdollista purkaa ja kierrättää.

‘Puhdas ilma’materiaalit: Materiaa-liratkaisujen kehittäminen, jotka 

puhdistavat aktiivisesti ilmaa ja 

parantavat sisäilman laatua.

Vähähiiliset materiaalit: 

Vähähiilisten, tai jopa hiiltä sitovien, rakennusmateriaalien suunnittelu ja kehittäminen, ml. betoni ja biopohjaiset materiaalit.

 

Optimaalisten ratkaisujen löytäminen kuhunkin rakennustarpeeseen samalla kun kehitetään hybridimateriaaleja ja varmistetaan yhteensopivuus kiertotalouteen.

Arvoketjut moduuliratkaisuille:

Arvoketjujen, kumppaneiden ja materiaaliverkostojen tunnistaminen

moduuliratkaisuille. ”Materiaalit moduuleiksi” valmistajienkanssa ja älykkäiden ympäristöselosteiden (EDP) kehittäminen,  jotka mukautuvat helposti huomioiden innovaatiot.

Moduuli

-taso

Build4Clima2.png

Nyt:

1-5 vuotta

Myöhemmin:

vuoteen 2050 mennessä

Seuraavaksi:

5-10 vuotta

Modulaarirakentamisen (MIC) tuotanto: Yhteisten esivalmistettujen- / hybridituotteiden ja ratkaisujen sekä

uusien valmistustekniikoiden kehittäminen, sisältäen uudet valmistusmenetelmät. Projektit voivat sisältää  

liimattomat materiaalit, kuivat kootut materiaalit, kiinnitetyt materiaalit ja hybridijärjestelmät.

Digitaalinen suunnittelu: Digitaalisen ja 

laskennallisen suunnitteluprosessin kehittäminen 

huomioiden rakennuksen kaikki elinkaaren vaiheet

Uusi standardi moduulirakentamiselle (MIC):

Standardisoidun moduulirakentamisen (MIC) kehittäminen ja harmonisoitujen valmistusprosessien kehittäminen yhdessä

yritysten kanssa.

Automatisoidut tehtaat: Tehostetun automatisoinnin kehittäminen tehtaissa.

Joustavat ratkaisut: Konseptien kehittäminen tilojen 

sopeutumiskykyyn, joustavuuteen, kunnostukseen ja 

purkamiseen.

Kierrätyskeskittymät: Prosessien ja suunnitteluosaamisen kehittäminen

kunnostuksiin ja komponenttien jälkiasennukseen ja uusiokäyttöön sekä

uusio-käyttö ja kierrätyshubien luominen ja perustaminen, jotka toimivat

materiaali- ja moduulitasolla.

Rakennus-taso

Build4Clima3.png

Nyt:

1-5 vuotta

Myöhemmin:

vuoteen 2050 mennessä

Seuraavaksi:

5-10 vuotta

Ratkaisut kaupunkisuunnittelulle: Ratkaisujen ja oppaiden kehittäminen

integroidulle kaupunkisuunnittelulle, joissa huomioidaan kiertotalous-yhteensopivuus ja valmistaa muutokseen (esim. kaupungin kasvu tai kutistuminen, väestörakenteen muutos jne.).

Oikeat ja luotettavat indikaattorityökalut: Oikeiden, luotettavien ja vertailukelpoisten tapojen kehittäminen muuttuvien hiilijalanjälki-vaihtoehtojen arviointiin. Kehitetään indikaattoreita parhaista käytännöistä, joissa on ennalta lasketut modulaariset arvot ja vakio-integroidut ratkaisut.

Elinkaarikustannuslaskennan (LCC), elinkaariarvion (LCA) ja rakennuksen tietomallinnuksen (BIM) integrointi:

Elinkaariarvion ja kustannuslaskennanintegraation kehittäminen digitaalisten

suunnittelutyökalujen avulla sisältäen rakennuksen tietomallinnuksen.

Hiilijalanjälkeä ja hiilikädenjälkeä koskevienvaatimusten asettaminen vuoteen 2025mennessä sekä vaatimus asettaa rakennuksille raja- arvot sisältäen tietoisuuden

lisäämisen ja riittävän valmisteluajan.

Rakennusten kiertotalousskenaariot:

Skaalautuvien kiertotalousskenaarioiden

kehittäminen rakennuksille ja sen 

komponenteille, uudis- ja kunnostetuille

rakennuksille.

Living Labs: Yhteisten testiympäristöjen ja niihin liittyvien käytäntöjen

kehittäminen, joilla varmistetaan eri ratkaisujen erilaiset ominaisuudet simuloidussa

tai todellisessa ympäristössä. Tämä voi olla osa rakennusta ja moduulia, mikä

mahdollistaa vuorovaikutuksen oikeiden käyttäjien kanssa.

bottom of page